Serveis de comunicació per a la recerca científica

Condicions de contractació

– Abans de començar els treballs sol·licitats, RecerCom i el client signaran un contracte on es detallaran els serveis que es prestaran i el cost acordat per fixar la relació i el compromís entre ambdues parts.

– Els preus ofertats pels serveis no inclouen l’IVA.

– El preu final acordat serà la base imposable de la factura a la qual se li restarà el percentatge d’IRPF vigent en el moment d’emetre la factura i se li sumarà el percentatge d’IVA vigent.

– Els serveis es cobraran per avançat.

 

PACKS

– Els packs mensuals tenen un doble objectiu: incloure diferents serveis per disposar d’una comunicació més completa i centralitzada. I d’altra banda, serveixen per ajustar el cost de les accions, ja que per separat seria més elevat.

– Els packs mensuals s’han de contractar per un mínim de 12 mesos. I es renovaran també per 12 mesos més cada vegada.

– Els packs mensuals es facturaran per avançat els 12 mesos de cop.

– Amb la contractació dels packs mensuals s’inclouen els desplaçaments i dietes a les instal·lacions del client per a 1 reunió al mes. Si són necessàries més reunions en el mateix mes es facturaran a part, a raó de 100 euros per reunió.

 

Pla de Comunicació

– El Pla de Comunicació és un document senzill que serveix per establir sobre paper quines són les necessitats de comunicació i les solucions plantejades i planificades.

– Com a Pla de Comunicació s’entén un document que defineix una estratègia general amb accions de diversa índole, o bé un Pla Social Media (específic per a les xarxes socials), o bé un Pla de Continguts (específic per a blogs), etc.

– Aquest document especifica: Objectius, públic, estratègia, temps i calendari d’execució, característiques dels continguts i dels missatges, criteris de gestió i pla de crisi.

– Per obtenir alguna d’aquesta informació és necessària la col·laboració del client per documentar a RecerCom.

– El Pla de Comunicació el signarà el client per donar el vistiplau a la gestió que s’ha decidit dur a terme.

 

Xarxes socials

– El servei de xarxes socials inclou: planificació i publicació de continguts i atenció a les interaccions.

– En els packs s’inclou la gestió d’una sola xarxa social genèrica (Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, LinkedIn …). Si es vol afegir la gestió d’alguna xarxa social més, s’incrementarà el preu del pack de forma personalitzada.

– En els packs s’inclou la gestió de les xarxes socials en un sol idioma (català o espanyol). Si es desitja en anglès, el preu serà lleugerament superior. I si es desitja que la gestió sigui en més d’un idioma a la vegada, es personalitzarà el preu.

– La gestió es basarà en el Pla Social Media acordat.

 

Blog

– El blog pot estar integrat a la pàgina web del client o bé es pot recórrer a un servei gratuït extern.

– El servei de blog inclou la creació i adequació visual corporativa, la publicació de continguts i la gestió de les interaccions i comentaris.

– L’objectiu del bloc és explicar de forma senzilla com avança el dia a dia del client, la seva experiència personal, etc. Així doncs, el servei de redacció de posts inclòs en els packs mensuals es refereix a textos amens, senzills, fàcils de llegir… sobre temàtiques relacionades amb la investigació però no pròpiament resultats d’aquesta. Per tant, en els packs no es contemplen continguts com notes de premsa o articles científics. La redacció de qualsevol d’aquests continguts es contractarà a part.

– Per a la redacció dels posts es requereix la col·laboració del client per facilitar la documentació prèvia necessària per poder elaborar posteriorment el contingut. Aquest procés de recollida d’informació es farà per telèfon o per correu electrònic.

– Cada vegada que es redacti un post es demanarà al client que el revisi i doni el vistiplau abans de publicar-lo. La confirmació sempre es farà per correu electrònic.

– En els packs s’inclou la redacció dels posts en un sol idioma (català o espanyol). Si es desitja en anglès, el preu serà lleugerament superior. I si es desitja que la gestió sigui en més d’un idioma a la vegada, es personalitzarà el preu.

– Per trobar les millors fotografies per acompanyar cada text es buscarà la millor solució: cedides pel client, bancs d’imatges, reportatge professional (si s’ha contractat), etc. Si no es troba una imatge adequada, es publicarà sense imatge. Els packs no inclouen la realització de fotografies especialment per als posts.

 

Newsletter

– En els diferents packs s’ofereix la redacció i l’enviament d’un butlletí electrònic amb la freqüència contractada en cada cas. Aquest servei és opcional. Serà el client qui esculli si vol reforçar la seva comunicació digital amb aquesta acció d’enviament d’informació i continguts al correu electrònic.

– Per poder fer aquesta acció cal que el client disposi de correus electrònics a on enviar els butlletins (amb la deguda autorització del propietari conforme els vol rebre). En el cas que no disposi, es pot incloure en la pàgina web del client un formulari de subscripció al butlletí (si el sistema amb el qual està feta la pàgina web ho permet) perquè la llista de distribució pugui créixer i així acumular correus electrònics.

– Els butlletins electrònics es dissenyaran, gestionaran, monitoraran i enviaran amb l’eina Mailchimp, així com la gestió de la llista de distribució.

 

Informe de monitoratge

– L’informe serveix per portar un control de com avança l’activitat a les xarxes socials i al blog.

– L’informe inclou dades com ara el nombre de seguidors, nombre de publicacions, tipus de publicacions i publicacions més vistes.

 

Pàgina web

– El servei de pàgina web inclou:

– Un domini propi (.com, .es, .eu o.net)
– Allotjament per a la pàgina web
– 5 comptes de correu del domini adquirit
– Programació: instal·lació i configuració del gestor de continguts WordPress i dels plugins necessaris
– Plantilla “responsive design” per veure la web a diferents dispositius mòbils
– Disseny i adequació corporativa de la plantilla (si el client té logotip i imatge corporativa)
– Documentació i redacció dels continguts que es publicaran
– Fotografies (reportatge professional que es podrà fer servir per a altres accions de comunicació)

– En els packs s’inclou la web en un sol idioma (català o espanyol). Si es desitja en anglès, el preu serà superior. I si es vol que el contingut estigui disponible en més d’un idioma a la vegada, es personalitzarà el preu.

– La pàgina web es lliurarà abans de finalitzar el tercer mes dels primers 12 mesos contractats.

 

Vídeo

– El servei de vídeo inclòs en els packs mensuals inclou la guionització, producció, gravació, realització i muntatge d’un vídeo reportatge sobre la investigació o sobre els investigadors. Si es desitja un altre tipus o estil de vídeo es valorarà a part.

– El vídeo final durarà entre 2 i 4 minuts.

– El servei inclou:

– Guió i producció
– 1 jornada de rodatge
– 1 jornada de muntatge
– Chyrons (rètols) bàsics
– Música de banc de música

– El vídeo dels packs no inclou ni subtítols, ni veu en off, ni grafismes, infografies o animacions. Qualsevol dedicació o servei addicional al que s’ha descrit anteriorment es facturarà a part.

– La proposta de vídeo final presentada només acceptarà canvis en la postproducció dues vegades. Qualsevol petició de canvi addicional es facturarà a part.